woensdag 17 september 2014

autonoom vermogen

autonoom vermogenOnder het autonoom vermogen van een onderneming verstaan we het vermogen dat vrijwel automatisch door een bedrijf wordt verkregen alleen al door het feit dat het bedrijf bepaalde activiteiten ontplooit.

Een goed voorbeeld van autonoom vermogen zijn de crediteuren.

DIn de post crediteuren op de balans kan een flink deel leverancierskrediet zitten.