Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

dinsdag 28 oktober 2014

Stemrecht aandeelhouder

Stemrecht aandeelhouderHet Stemrecht aandeelhouder is het recht dat de wet aan een aandeelhouder toekent om zijn zeggenschap in een naamloze of besloten vennootschap uit te oefenen en waarvan hij geen afstand kan doen.

Het stemrecht kan de aandeelhouder ook niet ontnomen worden. Het staat de aandeelhouder in beginsel vrij dat recht uit te oefenen op de wijze zoals hem dat goeddunkt.

De statuten kunnen bepalen dat geen geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor aandelen van hen die uit andere hoofde dan als aandeelhouder door het betrokken besluit een recht verwerven of van een verplichting worden ontslagen.

Iedere aandeelhouder heeft tenminste één stem; indien de aandelen niet alle even groot zijn, worden aan de grotere aandelen naar evenredigheid van het bedrag meer stemmen toegekend.

Onderaandelen hebben slechts een stem, indien zij te zamen één aandeel vormen.