vrijdag 6 februari 2015

akkoord bij surséance van betaling

akkoord bij surséance van betalingOnder een "akkoord bij surséance van betaling" verstaan we een akkoord dat wordt aangeboden door een schuldenaar op het moment dat hij uitstel van betaling vraagt of daarna.

Hierbij wordt aan de gezamenlijke concurrente crediteuren de betaling voorgesteld van een bepaald percentage van hun vorderingen tegen finale kwijting.

Een akkoord wordt bindend verklaard wanneer het door tenminste 2/3 van de erkende en toegelaten schuldeisers wordt geaccepteerd.

Crediteuren met een zekerheid of met een bevoorrechte vordering die meestemmen over het akkoord verliezen daardoor dat zekerheid of voorrecht.

Als het akkoord door de rechtbank bekrachtigd en aangenomen is (we spreken dan van een gehomologeerd akkoord) dan is dat akkoord bindend voor alle concurrente crediteuren (We spreken dan van een zogenaamd dwangakkoord).

Zodra de desbetreffende beschikking van de rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan eindigt dan ook de surseance.

In het geval dat het akkoord wegens niet-nakoming wordt ontbonden, moet een faillissement volgen.

vertalingen akkoord

Engels: Statutory composition