zondag 17 januari 2016

algemene beginselen van behoorlijk bestuur

algemene beginselen van behoorlijk bestuur


Onder de algemene beginselen van behoorlijk bestuur verstaan we uitgangspunten en de beginselen waaraan de overheid zich dient te houden bij de uitoefening van haar taak. Deze zijn gebaseerd op de rechtsleer en de rechtsspraak.

Voorbeelden van algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn bijvoorbeeld:

De overheid mag geen misbruik maken van haar positie door bepaalde bevoegdheden waarover de overheid beschikt.

De overheid is gehouden aan een vorm van Fair Play, wat wil zeggen dat alle doeleinden en motieven bij het handelen voor iedereen duidelijk dienen te zijn. Geen vorm van een verborgen agenda dus;

De belangen van de gemeenschap en individuen dienen gebalanceerd en goed afgewogen te zijn;

Alles en iedereen dient op de zelfde wijze beoordeeld te worden. Dit wordt wel het gelijkheidsbeginsel genoemd;

Inwoners mogen uitgaan van een stuk rechtszekerheid ofwel het vertrouwen in de overheid mag niet door deze worden beschaamd;

In de loop der tijd zijn vele algemene beginselen van behoorlijk bestuur vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht.