woensdag 24 februari 2016

aflossing van een obligatie

aflossing van een obligatieOnder "aflossing van een obligatie" verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom volgens een aflossingsschema dat vooraf door de uitgevende instelling van de obligatie is vastgesteld. Er zijn verschillende manieren om af te lossen , bijvoorbeeld

– Een jaarlijkse aflossing in gelijke delen van de oorspronkelijke obligatielening

– jaarlijkse aflossing op basis van annuïteiten; Dit komt bij obligaties relatief weinig voor maar vinden we meer in de wereld van de hypotheek.

En ook kan de obligatie of lening in één keer worden terugbetaald.

Bij de uitgifte van een lening wordt vrijwel steeds bepaald of, en zo ja, in welke mate de vennootschap het recht heeft om jaarlijks meer af te lossen dan oorspronkelijk overeen is gekomen.

Dan worden een aantal obligaties volledig in één keer afgelost via een systeem van loting. In dat geval spreken we van een versterkte aflossing. Ook de voorwaarden van aflossing van een obligatie worden op het moment van uitgifte bepaald. Wel vindt in geval van vervroegde aflossing in het algemeen een aflossing boven pari plaats.