vrijdag 23 mei 2014

arbeidsinkomensquote

arbeidsinkomensquote of AIQOnder de zogenaamde arbeidsinkomensquote verstaan we de loonsom van werknemers in de marktsector waarbij een aan zelfstandigen toegerekend arbeidsinkomen wordt opgeteld ofwel op een hoger niveau welk deel van het bruto binnenlands product (BBP) aan de productiefactor arbeid toevalt.

Ook wel het aandeel van de vergoeding voor arbeid in de (bruto) toegevoegde waarde in een economie. Hieronder rekenen we dan de beloning van werknemers en het toegerekend loon van zelfstandigen.

Als arbeidsinkomensquote te hoog is dan leidt dat tot verslechtering van het investeringsklimaat waardoor bedrijven uit gaan wijken naar lagelonenlanden en het geeft vaak een verslechtering van de werkgelegenheid omdat er een vorm van substitutie van arbeid voor kapitaal plaats zal gaan vinden