vrijdag 11 april 2014

Arbeidsduurverkorting

ArbeidsduurverkortingOnder het begrip arbeidsduurverkorting, meestal afgekort tot ADV of ATV verstaan we het verminderen van het aantal jaren per werkzaam leven en / of het aantal weken per jaar, en / of het aantal dagen per week en / of het aantal uren per dag, met de bedoeling daarmee nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen.

Arbeidsduurverkorting betekent dat de zittende werknemers korter gaan werken zodat er meer mensen aan werk geholpen kunnen worden.

arbeidstijdverkorting kan gevolgen hebben op
werkgelegenheid afhankelijk van de herbezetting
arbeidsproductiviteit per jaar kleiner, per uur soms groter
• werktijden mensen moeten zich flexibeler opstellen

We kennen verschillende vormen van arbeidsduurverkorting:
• kortere werkweek bijvoorbeeld 36 uur in plaats van 40 uur
• vervroegde uittreding VUT, pensioen start bijvoorbeeld met 61 jaar
• meer vakantiedagen
• roostervrije dagen extra snipperdagen
• studieverlof bijvoorbeeld een jaar verIof om te studeren, al of niet met behoud van salaris

Een voorbeeld van het effect van arbeidsduurverkorting

Bij het volgende getallenvoorbeeld blijven de bedrijfstijd en de productiviteit van de werknemers constant.

Stel dat een bedrijf 200 mensen in dienst heeft.

Elke werknemer in het bedrijf is 5 dagen 8 uur per dag aan het werk.

Dat betekent per week 5 (dagen) x 8 (uren) x 200 (mensen) = 8.000 mensuren aan werk.

Stel nu dat de werkdag voor elke werknemer met 20% wordt verkort van 8 uren tot 6 uren en 24 minuten, terwijl er voor 8.000 mensuren werk is.

Dan is er voor 8.000 / 32 = 250 mensen werk.

Of stel dat de werkweek wordt ingekort tot 4 dagen van 8 uur, terwijl er voor 8.000 mensuren werk is.

Ook dan is er voor 4.000 / 32 = 250 mensen werk.

ADV levert dus in theorie bij gelijkblijvende bedrijfstijd en arbeidsproductiviteit een groter aantal banen op.

In de praktijk blijkt ADV alleen te werken als iedereen vrijwel alleen werkt en werk verricht dat zeer snel is over te dragen op een ander.

Dit zal vaak alleen bij laag geschoold productiewerk opgaan.

Daardoor levert arbeidsduurverkorting tal van organisatorische problemen op.

Daarnaast kan een groeiende tekort op delen van de arbeidsmarkt ADV minder wenselijk maken, maar zal het op veel protesten van werknemers stuiten om dit "verworven recht" weer in te leveren.

Hoewel het volgens de meeste CAO's niet is toegestaan zijn er in de dagelijkse praktijk zeer veel bedrijven die de ADV afkopen met geld omdat het domweg organisatorisch niet in te voeren is.