Neem nu deel aan de revolutie

Neem nu deel aan de revolutie
Neem nu deel aan de revolutie door op deze banner te klikken. Gratis, geen verplichtingen, zelfs geen emailadres

dinsdag 8 april 2014

winst

winst


winst algemeen

Een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet.

Bij het vervaardigen van de producten worden diverse kosten gemaakt.

Het positieve verschil tussen omzet en kosten wordt het bedrijfsresultaat genoemd.

Corrigeert men dit voor overige baten en lasten (zoals rente), dan resulteert de winst voor aftrek van belasting.

Hierover wordt belasting betaald; Het restant is de winst na belasting.

Dit restant wordt voor een deel uitgekeerd aan aandeelhouders in de vorm van dividend of aan de werknemers in de vorm van tantiemes, bonussen en winstdeling.Ten einde het eigen vermogen te vergroten wordt een deel van de winst gereserveerd.

Ook eenmalige baten en lasten en buitengewone baten en lasten kunnen nog een rol spelen.

Winst in fiscale zin:

het totale bedrag aan voordelen dat een ondernemer bij het uitoefenen van zijn bedrijf verwerft gedurende het gehele bestaan van die onderneming of gedurende de periode dat hij belastingplichtig is.

Indien naar de winst over een bepaald jaar wordt gekeken, spreekt men over de (fiscale) jaarwinst.

Winst bij fundamentele analyse

Fundamentele analyse wordt in principe gebruikt om toekomstige prijsbewegingen van de markt te voorspellen op basis cvan onderliggende factoren die een rol spelen bij vraag en aanbod van het betreffende aandeel.

Bij de fundamentele analuse wordt de geschiedenis van het fonds, met name de jaarcijfers bekeken en die te vergelijken met de huidige situatie om zo te kunnen zien of het nu beter of juist slechter gaat met het betreffende fonds.

Omdat er erg veel cijfers en daaruit berekende kengetallen zijn die voor de fundamentele analyse van belang zijn is het belangrijk om een selectie te maken.


  • Vaak wordt er dan gekeken naar 
  • Winstgroei (eng.earnings growth), 
  • Winst per aandeel(eng. earnings per share), 
  • Winst per aandeel tov vorig jaar (eng.earnings per share rank),
  • Koers/Winst verhouding(eng.P/E ratios),
  • Koers naar omzet ratio(eng.price to sales ratio),
  • De omzet(eng.volume)  en de 
  • Accumulation/distribution.


Overigens wordt de Accumulation/distribution laatste ook vaak onder de technische analyse bij de sentimentindicatoren gerekend.

winstgevendheid van een aandeel

Een belangrijke graadmeter is de winstgevendheid van het aandeel, en met name de groei ervan in het laatste kwartaal.

De meeste bedrijven geven kwartaalcijfers uit waar deze cijfers uit te halen zijn.

Dit kengetal wordt zowel op jaarbasis als op kwartaalbasis berekend.

Omdat we op kwartaalbasis werken is meestal in een vroeg stadium te zien dat er zwaar weer op komst is.

Als de winsten dalen, moet er gesneden worden in de kosten, en dat is meestal een slecht teken dat een daling voorspelt.

winst per aandeel

De winst per aandeel is een bekende manier om de financiƫle kracht van een bedrijf te meten.

Hierbij wordt de winst gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Dit cijfer kan dan vergeleken worden met de cijfers van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Ook hiermee kan een verwachting uitgesproken worden over ene mogelijke stijging of daling van de koers.

De earnings per share rank rating meet de winstgroei of daling over twee opeenvolgende kwartalen in vergelijking tot dezelfde kwartalen een jaar eerder.

Dit wordt vergeleken met de groei over de laatste 3 of 5 jaar en met vergelijkbare bedrijven.

Hieruit wordt een soort top 100 samengesteld zodat een belegger een inschatting kan maken welk aandeel hij kan kopen en met welke hij beter nog even kan wachten.

koerswinstverhouding

Ook de koerswinstverhouding is op zich een weinig zeggend getal maar moet vergeleken worden met andere aandelen en dan met name branchegenoten. Hieruit volgt dan of een aandeel relatief duur of goedkoop is ten opzichte van deze aandelen, waaruit dan een conclusie voor kopen of verkopen genomen kan worden.

price-to-sales indicator

De price-to-sales indicator helpt ons om in te zien of een aandeel is overgewaardeerd of ondergewaardeerd. Hierbij berekenen we eerst de verkopen per aandeel, en delen dat op de koers van het aandeel.  Ook dit getal kan dan weer vergeleken worden met branchegenoten.

Is een fonds sterk overgewaardeerd, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor de koers, terwijl ondergewaardeerde aandelen juist opwaarts potentieel hebben.

Winst en omzet

De omzet van het aandeel geeft het aantal dat dagelijks verhandeld wordt. Dit is een belangrijk getal als de omzet sterk aan het toenemen is. Een verandering van de omzet is namelijk meestal een voorteken van een koerswijziging. Blijft de omzet min of meer constant dan is er kennelijk weinig bijzonders over het fonds te melden.

accumulation and distributio

Tot slot geeft accumulation and distribution het aantal long posities in een aandeel ten opzichte van het aantal short posities. Dit is van belang omdat het probeert aan te geven of kopers of verkopers aan de winnende hand zijn.  De accumulation and distribution wordt berekend door het verschil van de koers van vandaag met die van gisteren te vermenigvuldigen met de omzet en dit bij een cumulatief totaal op te tellen (of af te trekken bij een koersdaling) Dit zijn een aantal belangrijke kengetallen uit de fundamentele analuse en elke belegger dient eigenlijk met deze getallen vertrouwd te zijn, zodat hij degene eruit kan pikken die het best in zijn persoonlijke portefeuille passen.

Winst als doel van een onderneming

Vaak is hret maken van winst het enige doel van een onderneming. Tenzij het om een goed doel of zoiets gaat maar ook die moeten geld hebben om iets te kunnen doen. Winst is nodig om te overleven, om aandeelhouders te vriend te houden en als middel om kapitaal aan te trekken en in de nabije toekomst te kunnen groeien.

Uitgestelde winst

Overigens wil dat niet zeggen dat een bedrijf dat geen winst maakt geen kansen zou hebben. Soms hebben vooral beginnende bedrijven al hun inkomsten, en veel meer dan dat, nodig om hun groei te financieren. Dat is met name om een bepaalde markt te veroveren. De winst komt dan later wel, als dit doel eenmaal  gerealiseerd is. We zouden dan van een soort van uitgestelde winst kunnen spreken.